Upcoming Events

  • [Online] Chương trình khai vấn lãnh đạo | Khoá Tiếng Việt | Tháng 8
    Aug 27, 8:00 AM – Sep 11, 8:00 PM
    Grow Arena
    Nếu bạn là người mà các thành viên trong nhóm dựa vào để tìm ra phương án “chữa cháy” , giải quyết xung đột, giải quyết vấn đề, thì ĐÚNG, bạn chính là người đang cản trở doanh nghiệp chính mình!